Privacybeleid

Stadscafé De Observant B.V. (hierna Observant), gevestigd aan Stadhuisplein 7 Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Observant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@observant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Observant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Observant verwerkt uw persoonsgegevens slechts op basis van één van de hierna genoemde gronden:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Van u verkregen toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Observant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Observant verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Observant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Observant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze pagina vindt u ons complete cookiebeleid: Cookiebeleid

Gebruik van Contact Form 7 op Onze Website

Op observant.nl maken wij gebruik van Contact Form 7, een populaire WordPress-plugin, voor onze contact- en offerteaanvraagformulieren. Dit hulpmiddel stelt ons in staat om gemakkelijk contactformulieren te creëren en te beheren, zodat u ons efficiënt kunt bereiken met uw vragen, opmerkingen, of verzoeken.

Verzameling van Persoonlijke Gegevens via Contact Formulieren: Wanneer u een contactformulier of offerteaanvraag op onze website invult, wordt u gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, en het bericht dat u wilt verzenden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om op uw verzoek te reageren en om met u te communiceren. Wij delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen of wettelijk verplicht is.

Veiligheid van Uw Gegevens: Wij nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens serieus en gebruiken geschikte maatregelen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking, of vernietiging.

Bewaartermijn: De informatie die via Contact Form 7 wordt verzameld, wordt bewaard zolang als nodig is om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden. Na afronding van de communicatie, worden uw gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, als ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Observant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij met betrekking tot u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@observant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Observant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Observant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@observant.nl